Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Δον Κιχώτης σε (λιγότερες από) 150 λέξεις. Μπονζάι εμπνευσμένα από το αριστούργημα του Θερβάντες

Cervantes-Afieroma-Logotypo-02


Πριν 400 α­κρι­βώς χρό­νια, το 1615, ο Θερ­βάν­τες κυ­κλο­φο­ρού­σε το El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, τον δεύ­τε­ρο τό­μο, δη­λα­δή, ε­νός α­πό τα ση­μαν­τι­κό­τε­ρα μυ­θι­στο­ρή­μα­τα του Δυ­τι­κού Κό­σμου. Το μυ­θι­στό­ρη­μα, ως λο­γο­τε­χνι­κό εί­δος, εί­ναι έ­να ο­λό­κλη­ρο σύμ­παν, φι­λο­δο­ξεί να συμ­πε­ρι­λά­βει τα πάν­τα. Έ­τσι α­κρι­βώς ο Θερ­βάν­τες, στους δύ­ο τό­μους του μνη­μει­ώ­δους έρ­γου του, πέ­ρα α­πό τις πε­ρι­πέ­τει­ες των δύ­ο αν­τι­η­ρώ­ων του, πα­ρεμ­βάλ­λει ι­στο­ρί­ες ξέ­νες προς την κύ­ρια πλο­κή και συν­θέ­τει το πορ­τρέ­το μιας ο­λό­κλη­ρης ε­πο­χής.
Στο αν­τί­θε­το ά­κρο της μυ­θι­στο­ρη­μα­τι­κής «πο­λυ­συλ­λε­κτι­κό­τη­τας» α­παν­τά­με την α­φαι­ρε­τι­κό­τη­τα της υ­περ­βρα­χεί­ας α­φή­γη­σης, των μι­κρο­δι­η­γη­μά­των η, αλ­λι­ώς, ι­στο­ρι­ών μπον­ζά­ι που στην ι­δα­νι­κή μορ­φή τους δί­νουν χώ­ρο μό­νο στα α­πο­λύ­τως α­πα­ραί­τη­τα για την α­φή­γη­ση της ι­στο­ρί­ας τους και α­φή­νουν τα υ­πό­λοι­πα στη δη­μι­ουρ­γι­κή φαν­τα­σί­α του α­να­γνώ­στη. 
Το ι­στο­λό­γιο Πλα­νό­διον–Ι­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι και το Books’ Journal  πι­στεύ­ουν ό­τι έ­νας α­κό­μη τρό­πος να τι­μή­σεις την ε­πέ­τει­ο έκ­δο­σης ε­νός τό­σο ση­μαν­τι­κού έρ­γου εί­ναι, το δί­χως άλ­λο, να το (ξα­να)δι­α­βά­σεις αλ­λά και να δη­μι­ουρ­γή­σεις, εμ­πνε­ό­με­νος α­πό αυ­τό και στον αν­τί­πο­δά του: α­κο­λου­θών­τας τα προ­στάγ­μα­τα ε­νός λιλ­λι­πού­τει­ου λο­γο­τε­χνι­κού εί­δους που χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται α­πό συν­το­μί­α, α­φαι­ρε­τι­κό­τη­τα, ε­πι­νο­η­τι­κό­τη­τα, δι­α­κει­με­νι­κό­τη­τα, α­να­τρο­πή.
Σας κα­λού­με, λοι­πόν, να μας στεί­λε­τε έ­να μι­κρο­δι­ή­γη­μά σας μέ­χρι 150 λέ­ξεις (α­νώ­τα­το ό­ριο, του τί­τλου, που εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κός, συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου) που να έλ­κει την έμ­πνευ­ση α­πό κά­ποι­ο κε­φά­λαι­ο, πε­ρι­στα­τι­κό, η ι­δέ­α των δύ­ο τό­μων του εν λό­γω βι­βλί­ου. Στό­χος μας εί­ναι να δη­μι­ουρ­γη­θεί έ­νας πραγ­μα­τι­κός δι­ά­λο­γος των συγ­γρα­φέ­ων των ι­στο­ρι­ών μπον­ζά­ι με το έρ­γο του Θερ­βάν­τες και, μέ­σω αυ­τού, να πα­ρα­χθούν κεί­με­να μι­κρής έ­κτα­σης αλ­λά α­ξι­ό­λο­γης δη­μι­ουρ­γι­κής πνο­ής.
Τα μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα θα πρέ­πει στα­λούν ε­πώ­νυ­μα μέ­χρι την Τρί­τη 15 Δε­κεμ­βρί­ου 2015 στην η­λε­κτρο­νι­κή δι­εύ­θυν­ση planodion@otenet.gr και πρέ­πει υ­πο­χρε­ω­τι­κά να συ­νο­δεύ­ον­ται, ε­κτός κει­μέ­νου, α­πό α­να­φο­ρά στο συγ­κε­κρι­μέ­νο α­πό­σπα­σμα, πε­ρι­στα­τι­κό, η ι­δέ­α του βι­βλί­ου (επιμέρους ή γενική) που α­πο­τέ­λε­σε α­φορ­μή για τη συγ­γρα­φή της υ­περ­βρα­χεί­ας ι­στο­ρί­ας. Κά­θε συγ­γρα­φέ­ας ε­πι­τρέ­πε­ται να α­πο­στεί­λει έ­να μό­νο μι­κρο­δι­ή­γη­μα. Τα κα­λύ­τε­ρα μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα θα δη­μο­σι­ευ­τούν στο Books’ Journal  και η­λε­κτρο­νι­κά στο ι­στο­λό­γιο Πλα­νό­διον–Ι­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι. (Θυ­μί­ζου­με ό­τι το έρ­γο Δον Κι­χώ­της υ­πάρ­χει δι­α­θέ­σι­μο στο εμ­πό­ριο στις με­τα­φρά­σεις Κ. Καρ­θαί­ου [εκδ. Πα­τά­κης. τό­μοι 1-2], Με­λί­νας Πα­να­γι­ω­τί­δου [εκδ. Βι­βλι­ο­πω­λεί­ον της Ε­στί­ας – μό­νον ο Α΄ τό­μος], Η­λί­α Ματ­θαί­ου [εκδ. 4π Ει­δι­κές Εκ­δό­σεις Α.Ε., τό­μοι 1-2].)
Η κρι­τι­κή ε­πι­τρο­πή α­πο­τε­λεί­ται α­πό τον συγ­γρα­φέ­α και με­τα­φρα­στή Γιά­ννη Πα­λα­βό, τον κα­θη­γη­τή ι­σπα­νι­κής λο­γο­τε­χνί­ας και με­τα­φρα­στή Κων­σταν­τί­νο Πα­λαι­ο­λό­γο και τον ποι­η­τή και εκ­δό­τη Γιά­ννη Πα­τί­λη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου