Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Παρουσίαση: Ιστορίες Μπονζάι '14Τὸ ­στο­λό­γιο ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι κα­λεῖ τοὺς φί­λους του ­να­γνῶ­στες καὶ συγ­γρα­φεῖς στὴν πα­ρου­σί­α­ση τοῦ πρώ­του τό­μου τῆς ­τή­σιας ἀν­θο­λο­γί­ας του «­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’14» ποὺ θὰ γί­νει τὴν Πα­ρα­σκευ­ ­α­νου­α­ρί­ου 2015, στὶς 8:00 μμστὸ po­ems ’n cri­mes τῶν Ἐκ­δό­σε­ων Γα­βρι­η­λί­δης­γί­ας Εἰ­ρή­νης 17, Μο­να­στη­ρά­κι (60 μέ­τρα ­πὸ τὴν ­ξο­δο τοῦ με­τρὸ στὴν ­δὸ ­θη­νᾶςτηλ. 210-3228839). Μὲ εἰ­ση­γή­σεις-μπον­ζά­ι θὰ μι­λή­σουν οἱ Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λουΒα­σί­λης Μα­νου­σά­κηςΚων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος καὶΔή­μη­τρα Ἰ. Χρι­στο­δού­λου. Ἀ­πὸ τοὺς συγ­γρα­φεῖς καὶ με­τα­φρα­στὲς ποὺ ἀν­θο­λο­γοῦν­ται θὰ δι­α­βά­σουν οἱ Γιά­ννης Πα­λα­βόςΓι­ῶρ­γος Πα­να­γι­ω­τί­δηςΧρῖ­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κηςΜα­ρὼ Τρι­αν­τα­φύλ­λου, κ.ἄ. Συν­το­νί­ζει ὁ Γιά­ννης Πα­τί­λης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου